مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
Hoopad Rayaneh پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه بررسي رويكردهائي نوين در مديريت شش سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجدد

پروژه بررسي رويكردهائي نوين در مديريت شش سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجدد

 

شركتها و سازمانهاي تجاري براي بقا در عرصه تجارت بايد سودآور باشند و با ارائه خدمات و محصولات پاسخگوي نيازهاي مشتريان خود بوده ودر عين حال با گسترش تجاري و صنعتي، ايجاد فرصتهاي شغلي و پرداخت ماليات به جامعه و كشور خود خدمت نمايند. شرط اول سودآوري براي يك سازمان اينست كه مشتريان به خريد و استفاده از محصول يا خدمت آن سازمان، علاقمند و مايل باشند. اين علاقه و تمايل از تطابق نيازهاي آنها با محصولات و خدمات ارائه شده سازمان نشأت مي‌گيرد. هر مشتري دربارة محصول دريافتي، اعم از كالا يا خدمات، شرايط خاصي را در نظر دارد، در حقيقت مي‌توان گفت مجموعه‌اي از شرايط هستند كه نياز وانتظار مشتري را شكل مي‌دهند. چنانچه سازمان يا شركتي بتواند پاسخگوي شرايط مورد نظر مشتري باشد، سازماني موثر (effective) است كه مسلماً در آينده با اقبالي بيشتر مواجه مي‌شود در غيراينصورت سازماني غيرموثر (Ineffective) بوده و چشم‌اندازي خطرناك را پيش رو دارد. توقع مشتري بسيار فراتر از پرداخت وجه و دريافت كالا يا خدمات است. رضايتمندي وي زماني حاصل مي شود كه محصول يا خدمتي را كه در قبال پرداخت وجه دريافت مي‌نمايد با مجموعه شرايط وي سازگار باشد. در اين صورت است كه مشتري ادعا مي‌كند كالا يا خدمات دريافتي و از «كيفيت خوبي» برخوردار بوده است.

چنانچه سازماني موفق به خلق چنين تصوري در مشتريان خود گردد مسلماً آينده‌اي روشن را پيش رو دارد و به همين منظور سازمانها و شركتهاي تجاري در سراسر دنيا سالهاست مي‌كوشند تا سطح كيفيت محصول يا خدمات خود را هر چه بيشتر ارتقاء دهند. بنابراين درك مفهوم كيفيت و موضوعات مربوط به آن از قبيل مديريت كيفيت
 (Quality Management)، مديريت كيفيت فراگير (Total Quality Management)، كنترل كيفيت (Quality Control)، تضمين كيفيت (Quality Assurance) و.. از نيازهاي اساسي هر سازمان است.

 

 

 تعداد صفحات 400 word

 

فهرست مطالب

 

عنوان............................................................................................................................................................... صفحه

فصل اول: مقدمه

بخش اول) مقدمه .......................................................................................................................................... 2

 • كيفيت چيست؟ ...................................................................................................................................... 3
 • مديريت كيفيت فراگير ........................................................................................................................... 7
 • اصول مديريت كيفيت فراگير ................................................................................................................ 8
 • متدولوژي تحقيق حاضر ......................................................................................................................... 15
فصل دوم : شش سيگما

بخش اول) مقدمه .......................................................................................................................................... 18

 • چرا شش سيگما؟.................................................................................................................................... 18
 • پديده شش سيگما................................................................................................................................... 21

بخش دوم) تاريخچه....................................................................................................................................... 25

 • تاريخچه................................................................................................................................................... 25
 • بيل اسميت پدر شش سيگما................................................................................................................... 29

بخش سوم) شش سيگما چيست؟.................................................................................................................. 33

 • لزوم اجراي شش سيگما......................................................................................................................... 33
 • شش سيگما: فلسفه، ابزار يا استراتژي؟.................................................................................................. 37
 • اهداف نهايي شش سيگما....................................................................................................................... 38
 • برخي فوائد اجراي شش سيگما............................................................................................................. 39
 • برخي فوائد مديريتي شش سيگما.......................................................................................................... 42

بخش چهارم) روند اجرائي شش سيگما....................................................................................................... 44

 • اجراي استراتژيك شش سيگما............................................................................................................... 45
 • اجراي تاكتيكي شش سيگما................................................................................................................... 48
 • DMAIC چيست؟............................................................................................................................... 50
 • فاز اول: تعريف........................................................................................................................................ 50
 • فاز دوم: اندازه گيري............................................................................................................................... 54
 • فاز سوم: تحليل........................................................................................................................................ 56
 • فاز چهارم: بهبود..................................................................................................................................... 59
 • فاز پنجم: كنترل....................................................................................................................................... 60
 • ساير موارد............................................................................................................................................... 62
 • DMADV چيست؟............................................................................................................................. 65
 • اشكال مختلف اجراي شش سيگما........................................................................................................ 68

بخش پنجم) مباني آماري شش سيگما......................................................................................................... 72

 • مقدمه....................................................................................................................................................... 72
 • توزيع نرمال............................................................................................................................................. 75
 • توزيع نرمال استاندارد............................................................................................................................. 76
 • توزيع نرمال در حالت كلي...................................................................................................................... 78
 • محاسبة سطح سيگما............................................................................................................................... 83

بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سيگما........................................................................................ 88

 • سخت افزار شش سيگما......................................................................................................................... 88
 • ابزارهاي مقدماتي و سازماندهي اطلاعات.............................................................................................. 89
 • ابزار جمع آوري اطلاعات...................................................................................................................... 94
 • ابزارهاي تحليل داده ها و فرايندها......................................................................................................... 101
 • ابزارهاي تحليل آماري............................................................................................................................. 113
 • نرم افزار شش سيگما.............................................................................................................................. 115

بخش هفتم) تعليم و آموزش شش سيگما.................................................................................................... 126

 • چه كساني؟ چه تعليماتي؟....................................................................................................................... 127
 • ياد‌گيري ساير مهارتها.............................................................................................................................. 132

بخش هشتم) ساختار سازماني شش سيگما.................................................................................................. 136

 • كمربند سياه............................................................................................................................................. 136
 • كمربند سياه ارشد................................................................................................................................... 137
 • حامي يا قهرمان....................................................................................................................................... 138
 • كمربند سبز.............................................................................................................................................. 140
 • رهبري اجرائي......................................................................................................................................... 141
 • صاحبان فرايند......................................................................................................................................... 142

بخش نهم) شش سيگما و سايز سازماني...................................................................................................... 143

 • محور مديريت......................................................................................................................................... 144
 • محور كاركنان.......................................................................................................................................... 148

بخش دهم) علل عملكرد موفق شش سيگما................................................................................................ 150

 • علت اول: مشتري گرائي......................................................................................................................... 151
 • علت دوم: اصلاح عملكرد مديريت........................................................................................................ 151
 • علت سوم: مديريت براساس حقايق........................................................................................................ 152
 • علت چهارم: علاج قبل از وقوع.............................................................................................................. 152
 • علت پنجم: تيم و مشاركت بي حد و مرز.............................................................................................. 153
 • علت ششم: بازيافت سرمايه.................................................................................................................... 153
 • ساير علل.................................................................................................................................................. 154

فصل سوم : مهندسي ارزش

بخش اول ) مقدمه ......................................................................................................................................... 157 بخش دوم ) تاريخچه .................................................................................................................................... 163

 • تاريخچه مهندسي ارزش......................................................................................................................... 163
 • تاريخچه مهندسي ارزش در ايران ......................................................................................................... 169
 • تعريف ارزش و انواع آن ........................................................................................................................ 172
 • هزينه وانواع آن ..................................................................................................................................... 174
 • كاركرد و انواع آن ................................................................................................................................... 177
 • كيفيت ..................................................................................................................................................... 181
 • ارزش از ديدگاههاي متفاوت ................................................................................................................. 182
 • ساير تعاريف مرتبط ............................................................................................................................... 184
 • تعريف مهندسي ارزش .......................................................................................................................... 186
 • فرايند مهندسي ارزش ............................................................................................................................ 192
 • روش تحليلي .......................................................................................................................................... 194
 • روش خلاقيت ....................................................................................................................................... 196
 • برخي دستاوردهاي به كارگيري مهندسي ارزش ................................................................................... 198
 • برنامه كار پيشنهادي انجمن بين المللي ارزش ...................................................................................... 206
 • مطالعات مقدماتي ................................................................................................................................... 208
 • مطالعات ارزش........................................................................................................................................ 210
 • مطالعات تكميلي .................................................................................................................................... 216
 • بررسي برنامه كار هفت مرحله‌اي مهندسي ارزش ................................................................................ 216
 • فاز انتخاب ............................................................................................................................................. 218
 • فاز بررسي يا اطلاعات ......................................................................................................................... 225
 • فاز خلاقيت ........................................................................................................................................... 239
 • فاز ارزيابي .............................................................................................................................................. 246
 • فاز بسط و توسعه ................................................................................................................................... 260
 • فاز ارائه .................................................................................................................................................. 262
 • فاز اجرا و مميزي .................................................................................................................................. 268

بخش سوم ) ارزش و پارامترهاي آن ........................................................................................................... 172بخش چهارم) مهندسي ارزش ...................................................................................................................... 186بخش پنجم ) زمان اجراي مهندسي ارزش .................................................................................................. 200 بخش ششم ) روند اجرائي مهندسي ارزش ................................................................................................. 205

فصل چهارم : مهندسي مجدد

بخش اول) مقدمه............................................................................................................................................ 275

 • مقدمه....................................................................................................................................................... 275
 • مهندسي مجدد؛ دگرگون سازي.............................................................................................................. 279
 • تعريف و واژه هاي كليدي....................................................................................................................... 283
 • دلائل نياز به مهندسي مجدد در دگرگون سازي.................................................................................... 289
 • مشتريان دگرگون شده اند...................................................................................................................... 290
 • رقابت تنگاتنگ........................................................................................................................................ 295
 • دگرگوني ها پيوسته اند........................................................................................................................... 297
 • مهندسي مجدد سازمانها چيست؟........................................................................................................... 307
 • گام اول؛ بدانيد چه مي خواهيد.............................................................................................................. 318
 • درك نياز و توان دگرگون كردن............................................................................................................. 320
 • تحليل ذ ينفعان كليدي و نيازهاي آنها ................................................................................................... 322
 • چارچوبي براي موفقيت.......................................................................................................................... 340
 • گام دوم: برنامه ريزي كنيد...................................................................................................................... 345
 • فرايند برنامه ريزي.................................................................................................................................. 347
 • گام سوم: اجرا كنيد................................................................................................................................. 352
 • تكنيك هاي فني...................................................................................................................................... 352
 • تكنيك هاي فرهنگي............................................................................................................................... 359
 • گام چهارم: سنجش و ارزيابي كنيد......................................................................................................... 376
 • كنترل و بازبيني عمليات......................................................................................................................... 377
 • كنترل نتايج.............................................................................................................................................. 383

بخش دوم) مهندسي مجدد چيست؟.............................................................................................................. 283بخش سوم) روند اجرائي مهندسي مجدد...................................................................................................... 316

فصل پنجم : مقايسه و نتيجه گيري

بخش اول ) مرور رويكردها ......................................................................................................................... 391

 • خلاصه .................................................................................................................................................... 392
 • شش سيگما چيست؟ ............................................................................................................................. 392
 • مهندسي ارزش چيست؟ ...................................................................................................................... 393
 • مهندسي مجدد چيست؟ ........................................................................................................................ 394

بخش دوم ) مقايسه رويكردها ..................................................................................................................... 395

 • شباهت ها ............................................................................................................................................... 395
 • تفاوت ها ................................................................................................................................................ 397
 • نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد ................................................................................................................... 402

فصل ششم : منابع و مآخذ

 • منابع فارسي ........................................................................................................................................... 405
 • منابع لاتين .............................................................................................................................................. 406

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,550 تومان
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sanaye400_233702_2767.zip413.6k