مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
Hoopad Rayaneh پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

پروژه طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

هدف ازاین تحقیق، بررسی امکان بکارگیری سیستم های خبره دربرنامه ریزی وکنترل تولید با توجه به شرایط عملیاتی شرکتهای تولیدی داخلی می باشد. برای دستیابی به این هدف مراحل زیرطی شده است:

  1. مطالعه وبررسی مفاهیم وعملکرد برنامه ریزی وکنترل تولید.
  2. مطالعه وبررسی مفاهیم وعملکرد سیستمهای خبره.
  3. مطالعه وبررسی عملکرد شرکتهای نمونه تولیدی برای آشنایی با ماهیت برنامه ریزی وکنترل تولید در این شرکتها.

در فصل اول این تحقیق،به تولید دسته ای وبرنامه ریزی وکنترل درآن پرداخته شده است.دراین زمینه به ترتیب موضوعات هدف و تعریف برنامه ریزی وکنترل تولید ، سازمان و تشکیلات بخش برنامه ریزی   وکنترل تولید،تأثیر سیستم برنامه ریزی وکنترل تولیدبرهزینه های سازمان وکلیات برنامه ریزی وزمانبندی شامل برنامه ریزی بلند مدت ،میان مدت وکوتاه مدت شرح داده شده ودرپایان نیز عوامل ارزیابی عملکردسیستم برنامه ریزی وکنترل تولید مطرح شده اند.

درفصل دوم که به معرفی سیستمهای خبره می پردازد،تعاریف ومفاهیم این سیستمها مورد بحث قرار گرفته است.در این زمینه ابتداء جایگاه سیستمهای خبره در شاخهء اصلی تر علم هوش مصنوعی و تعاریف کلی مربوط به این دو مقوله مطرح شده است و به دنبال ان کاربرد سیستمهای خبره ،مشخصات این سیستمها و اجزاء ان مورد بحث قرار گرفته است.اجزاء اصلی که در این جا مورد بحث قرار گرفته اند عبارتند از :پایگاه دانش،موتور استنباطی،امکانات دستیابی به دانش و امکانات تفسیرگر.

  در فصل سوم این تحقیق به روشهای برنامه ریزی و کنترل تولید درصنعت نمونه می پردازد.شرکتهای تولیدی که مورد مراجعه قرار گرفته  عبارتند از:شرکت اتمسفر (سهامی عام).انتخاب این شرکت بصورتی انجام شده است که جنبه های کلی عملکرد شرکت تولیدی را پوشش می دهد.

فصل چهارم تحت عنوان سیستم خبرهء برنامه ریزی و کنترل تولید ارائه شده است که به طرح یک سیستم خبرهء برنامه ریزی وکنترل تولید بر اساس مفاهیم حاصل از فصل های قبلی می پردازد.در این زمینه ابتدا طرح سیستم شامل شناسایی موقعیت تحت مطالعه،انتخاب ناحیهء تصمیم گیری،و تمرکز مطالعات در یک ناحیه تخصصی،مورد بحث قرار گرفته و به دنبال ان چگونگی عملکرد و چگونگی فرایند تصمیم و عوامل کیفی موثر بر تصمیم بررسی شده است.   

درپی این مطالب مواردمربوط به مراحل تهیه برنامه تولید ارائه شده است.ابزارهای تجزیه وتحلیل کمی و اطلاعات مورد نیازسیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید ،مطالب دیگری است که دراین فصل موردبررسی قرارگرفته اند.وآخرین قدم دربرپایی سیستم خبره تعریف مسئله می باشد.

فصل پنجم به معرفی یک سیستم خبره نمونه برنامه ریزی وکنترل تولیدبراساس طرح ارائه شده درفصل چهارم اختصاص دارد.دربخش انتهایی این فصل مستندات سیستم خبره شامل پیشنهادسیستم ،شرح نمونه اولیه،دیاگرام وابستگی هاونمودارهای تصمیم مورد استفاده سیستم رانامبرده شده است.

دربخش زمینه نمونه ای ازنمودارOPC ولیست مواد لازم برای یک محصول نمونه را نمایش می دهیم.

 

 تعداد صفحات 73 word

 

 

 فهرست        

مقدمه                                                                                                           7 

  فصل اول                                                                                                    

   تولید دسته ای :برنامه ریزی کنترل                                                                     11

    1- 2 هدف وتعریف برنامه ریزی و کنترل وتولید                                                   14 

       1- 2- 1- سازمان وتشکیلات بخش برنامه ریزی وکنترل تولید                                 14 

    1- 3 تأثیر سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید برهزینه های تولید                                  16 

    1- 4 کلیات برنامه ریزی وزمانبندی                                                                  16 

    1- 5 عوامل ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید                                  20 

    1- 6 نتیجه گیری                                                                                       20  

 فصل دوم

  سیستمهای خبره                                                                                           22  

    2- 1 کاربرد سیستمهای خبره                                                                         23   

    2- 2 مشخصات سیستمهای پشتیبانی خبره                                                           24 

    2- 3 اجزای سیستم خبره                                                                              25

      2- 3- 1 پایگاه دانش                                                                                 27

      2- 3- 2 موتور استنباطی                                                                           29

      2- 3- 3 امکانات تفسیرگر                                                                          30

    2- 4 نتیجه گیری                                                                                      32  

 فصل سوم

  روشهای برنامه ریزی وکنترل تولید درصنعت نمونه                                                34

    3- 1 تاریخچه وفعالیت کارخانجات اتمسفر                                                         35

    3- 2 معرفی محصولات شرکت                                                                     36

    3- 3 معرفی کارگاه های تولید                                                                      37

    3- 4 اهمیت محصولات                                                                             38

      3- 4- 1 شرح پروژه های شرکت اتمسفر                                                        38

    3- 5 عملکرد برنامه ریزی وکنترل تولید                                                           40

    3- 6 سطوح برنامه ریزی تولید                                                                     41 

    3- 7 برنامه ریزی وکنترل تولید ازدیدگاه شرکت                                                  41

    3- 8 نکات قابل توجه دربرنامه ریزی تولید                                                        43

    3- 9 کنترل تولید                                                                                      43

    3- 10 روش عملی کنترل تولید                                                                      45

    3- 11 شرح اطلاعات وجریان فرمها                                                               46

    3- 12 حرکت فرمها                                                                                  47

    3- 13 نتیجه گیری                                                                                    50 

 فصل چهارم

  سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید                                                               51

    4- 1 عوامل مؤثر برتصمیم گیری                                                                  52

    4- 2 مراحل تهیه برنامه تولید                                                                       54

    4- 3 ابزارهای تجزیه وتحلیل کمی                                                                 55

      4- 3- 1 نیازهای اطلاعاتی سیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید                         55

        4- 3- 1- 1 اطلاعات موردنیازروش MRP                                                  55

        4- 3- 1- 2 اطلاعات تکمیلی سیستم خبره                                                    58

    4- 4 ملاحظات دیگردرمورد برنامه ریزی (برنامه ریزی صریع وضمنی)                  61

    4- 5 تعریف مسئله                                                                                  62

  نتیجه گیری وجمع بندی وپشتیبانی برای حرکتها بعدی                                             66

    5- 1 بررسی سیستم خبره وپیشنهادات                                                             67

      5- 1- 1 توانایی های سیستم                                                                      67

      5- 1- 2 موارد لازم جهت تکمیلی سیستم                                                       68

    5- 2 پیشنهاداتی برای شرکت                                                                      68

منابع ومأخذ                                                                                               69

پیوست ها                                                                                                 70 

 

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,550 تومان
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sanaye78_234494_1105.zip1.1 MB