مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
Hoopad Rayaneh پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تقسيم بندي رنگينه ها در شاخص رنگ (Color Index)

تقسيم بندي رنگينه ها در شاخص رنگ (Color Index)

سختی گیر آب

آب در صنعت نساجی نقش مهمتری را نسبت به صنایع دیگر دارد. آبهای زمینی و دریا معمولاً دارای املاح کلسیم و منیزیم می باشد که به آب سخت معروف است. گرچه وجود مقداری از این املاح در آب آشامیدنی مفید است ولی در صنعت نساجی وجود اینگونه املاح در آب، در بیشتر موارد با مولکولهای رنگینه و یا مواد دیگر حاضر در حمام تولید رسوبهای نامحلول کرده و رنگرزی و تکمیل را با اشکال مواجه می سازد. در بیشتر کارخانجات، آب را جهت مصرف سالنهای تکمیل قبلاً تصفیه نموده و املاح را تا مقدار زیادی از آن جدا می نمایند. به هر حال چنانچه آب تصفیه نشده باشد و یا تصفیه آن بصورت کامل انجام نگرفته باشد می توان از مواد سختی گیر آب استفاده نمود. سختی گیرهای آب، مواد معدنی و یا آلی می باشد که با املاح کلسیم و منیزیم حاضر در آب سخت، تولید کمپلکس محلول نموده و بدین وسیله از واکنش آنها با مواد دیگر در حمام جلوگیری نموده و به عبارت دیگر آنها را غیرفعال می نماید. از آنجائی که در مقدمات، رنگرزی، چاپ و تکمیل، بیشتر مواد مصرفی نسبت به آب سخت حساسیت نشان می دهد لذا به کار گرفتن مواد سختی گیر آب با آب کاملاً تصفیه نشده ضرروی است.

مواد تر کننده (خیس کننده)

این مواد، تر شدن کالای نساجی را آسان تر و سریع تر می نماید و بکار گرفتن آنها برای کالایی که آب را به راحتی جذب نکند و مخصوصاً در عملیات پد (pad) که پارچه برای جذب محلول، مدت زیادی ندارد ضروری می باشد.

ترکننده به طور کلی کشش سطحی آب را روی لیف پایین آورده و آب بهتر روی سطح لیف و در منفذهای بین الیاف پخش می گردد و در نتیجه مواد همراه خود را به داخل کالا می رساند. این مواد نه تنها نفوذ محلول را به داخل کالا آسان تر می کند بلکه رنگرزی و تکمیل را یکنواخت تر می سازد. قابلیت جذب محلول متفاوت کالای نساجی در مراحل مختلف می تواند عامل نایکنواختی باشد. مثلاً چنانچه پارچه در مرحله مرسریزه به صورت یکنواخت خیس نشده باشد مرسریزه بصورت یکنواخت انجام نشده و این نایکنواختی، پس از رنگرزی خود را به صورت نایکنواختی رنگی نشان می دهد. ترکننده ها، دیسپرس کننده ها و شوینده ها (دترجنت ها) ساختمان شیمیایی مشابه ای داشته و یکی از این سه خاصیت ممکن است در بعضی موارد بیش از دو خاصیت دیگر باشد. برای عملیاتی که در قلیا و یا اسیدهای قوی صورت می گیرد بایستی از ترکننده های مقاوم در شرایط  محیط استفاده گردد.

نفوذ دهنده که مشابه ترکننده می باشد به نفوذ بیشتر رنگدانه (رنگینه نامحلول در آب) به داخل کالا کمک می کند.

 

تعداد صفحات 175 word

 

فهرست مطالب
چکیده ۱۱
تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ (Color Index) 11
فصل اول ۱۴
مواد تعاونی (کمکی) در رنگرزی ۱۴
سختی گیر اب ۱۴
مواد تر کننده (خیس کننده) ۱۵
مواد ضد جابجایی (ضد مهاجرت) ۱۶
مواد یکنواخت کننده ۱۸
مواد نگهدارنده تعلیق (دیسپرس کننده) ۲۱
احیاء کننده ها ۲۲
اکسید کننده ها ۲۲
موضع رنگرزی در مراحل مختلف تولید ۲۳
رنگرزی توده (رنگرزی همزمان با تولید الیاف) ۲۳
ب: رنگرزی الیاف باز ۲۴
ج: رنگرزی فتیله ۲۴
چ: رنگرزی نخ ۲۵
-I رنگرزی بویین نخ ۲۵
– II رنگرزی کلاف ۲۵
-III رنگرزی چله ۲۶
د: رنگرزی پارچه ۲۶
فصل دوم ۲۷
رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های مستقیم ۲۷
اشنائی ۲۷
قدرت جابجایی (مهاجرت) رنگینه های مستقیم ۳۰
فصل سوم ۳۳
رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو ۳۳
اشنائی ۳۳
ب: سختی اب ۳۶
ج: حل رنگینه ۳۷
د: اوره ۳۸
هـ : الکترولیت ۳۸
ز: میل جذبی و تثبیت ۳۹
رنگرزی رمق کشی (غیر مداوم) با رنگینه های راکتیو ۴۰
رنگرزی با رنگینه های راکتیو (رمازول) باوینچ ۴۰
– I رنگرزی در ۴۰ درجه سانتگیراد ۴۰
نسخه رنگرزی: ۴۰
– II رنگرزی در ۶۰ درجه سانتگیراد ۴۱
– III رنگرزی در ۸۰ درجه سانتیگراد ۴۱
رنگرزی با رنگینه های راکتیو (رمازول) باژیگر ۴۲
– I رنگرزی در ۴۰ درجه سانتیگراد ۴۲
– II رنگرزی در ۶۰ درجه سانتیگراد ۴۲
– III رنگرزی در ۸۰ درجه سانتگیراد ۴۲
دستور رنگرزی: ۴۲
رنگرزی با رنگینه های راکتیو به روش نیم مداوم ۴۴
روش پد – بچ یک حمامی ۴۶
روش چرخش گرم ۴۶
روش پد – بچ دو حمامی ۴۷
نسخه و دستور رنگرزی: ۴۸
رنگرزی با رنگینه های راکتیو به روش مداوم ۴۹
روش یک حمامی پد – خشک ترموفیکس ۴۹
روش یک حمامی پد – خشک – بخار ۵۰
دستور رنگرزی: ۵۱
روش دو حمامی شوک قلیا ۵۳
نسخه و دستور رنگرزی: ۵۳
محاسبه زمان تعویض محلول رنگینه در شاسی ۵۴
ویژگیها و ساختار شیمیایی پنبه ۵۷
واکنشهای پنبه در برابر مواد رنگی ۵۸
رنگهای مستقیم روی پنبه ۶۶
رنگهای مستقیم دندانه ای روی پنبه ۶۸
رنگهای دیازول ۶۹
روش تهیه حمام دیازوتاژ ۷۰
روش رنگرزی ۷۱
رنگهای گوگردی ۷۱
رنگرزی الیاف سلولزی ۷۴
تئوری رنگرزی پنبه با رنگ مستقیم: ۷۷
پدیده عمومی رنگرزی: ۸۲
محلول رنگ مستقیم: ۸۳
نفوذ رنگ مستقیم در لیف: ۸۴
بار سطحی الیاف: ۸۵
کارایی اندازه الکترولیت ها در جذب رنگ مستقیم: ۸۶
روش رنگ لیف در نقطه تراز (تعادل): ۸۶
دسته بندی رنگهای مستقیم ۸۹
دسته سوم: ۹۱
نمکهای فلزات و عملیات پس از ان ۹۳
فرم الدئید و عملیات پس از ان ۹۴
مواد کاتونیک: ۹۴
کاربرد رنگهای ظاهر شونده ۹۶
رنگهای راکتیو ۹۷
سرعت نسبی جذب رنگ با اب و سلولز: ۱۰۱
۱- نسبت مایع: ۱۰۷
۲- درجه دما : ۱۰۷
۳- غلظت نمک : ۱۰۷
رنگرزی الیاف دی و تری استات سلولز ۱۱۰
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی الیاف استات سلولز ۱۱۰
رنگرزی الیاف استات ۱۱۳
رنگزاهای مصنوعی مختلف مناسب الیاف طبیعی ۱۲۰
رنگزاهای اسیدی ۱۲۰
تئوری رنگرزی با رنگزاهای اسیدی ۱۲۰
تجمع رنگزا و فرایند رنگرزی ۱۲۳
جذب رنگزا ۱۲۵
مکانیزم رنگرزی ۱۲۵
روش‌های رنگرزی با رنگزاهای اسیدی ۱۲۸
رنگزاهای اسیدی میلینگ ۱۳۰
ویژگی‌ها ۱۳۲
ثبات شستشو ۱۳۲
یکنواخت شوندگی ۱۳۳
استفاده از مخلوط رنگزاهای اسیدی در رنگرزی ۱۳۵
کاربردهای وی‍‍ژه رنگزاهای اسیدی ۱۳۶
رنگرزی با رنگزاهای دندانه‌ای ۱۳۸
روش رنگ و دندانه توام ۱۳۹
روش دندانه پس از رنگرزی ۱۴۰
خواص رنگزاهای دندانه‌ای ۱۴۰
ثبات نور ۱۴۰
ثبات شستشو ۱۴۱
محدودیت دامنه مصرفی رنگزاهای دندانه‌ای ۱۴۱
رنگزاهای کرمی و روش‌های رنگرزی با انها ۱۴۲
دندانه کرم (کرم قبل از رنگرزی) ۱۴۲
متاکرم (رنگزا و دندانه توام) ۱۴۳
کرم پس از رنگرزی ۱۴۴
میزان لازم دی کرمات ۱۴۵
تئوری رنگرزی با رنگزاهای کرمی ۱۴۶
رنگزای راکتیو ۱۴۹
ویژگیها ۱۵۰
فرایند رنگرزی پشم با رنگزاهای راکتیو ۱۵۱
مواد تعاونی: ۱۵۱
رنگزاهای خمی ۱۵۲
شکل ساختمانی و ویژگی ها ۱۵۴
فرایند رنگرزی ۱۵۵
خواص ثبات ۱۵۶
رنگزاهای خمی محلول ۱۵۷
رنگزاهای مستقیم ۱۵۷
نکات قابل توجه در رنگرزی ۱۵۸
نایکنواختی نتیجه رنگرزی ۱۶۲
روشهای حصول نتیجه یکنواخت ۱۶۳
انتخاب یکنواخت کننده مناسب ۱۶۶
اصلاح رنگرزی نایکنواخت ۱۶۶
مزایای رنگزای شیمیائی ۱۶۸
معایب رنگزای شیمیائی ۱۶۹
رنگزاهای مناسب و اقتصاد برای کلاف پشم ۱۶۹


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,550 تومان
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
nassaji175_253627_9334.zip192.7k

پروژه بررسي انواع كمک فنـرها و روش طراحي آنها

پروژه بررسي انواع  كمک فنـرها و روش طراحي آنها كمك‌فنر به همان اندازه كه ايمني حركت را تضمين مي كند، وظيفة خوش سواري را نيز بر عهده دارد. كمك فنر بايد از پريدن( جهيدن) چرخها جلوگيري كند، يعني تماس بين چرخ و جاده را هميشه برقرار سازد همچنين كله زدن خودرو را ميرا كند. با طراحي و ساخت سيستمهاي تعليق جديد با قطعات نگهدارنده و راهنماي كم اصطكاك، و افزايش سرعت و توان خودرو، امروزه انتظارات از اين قطعه نسبت به سالهاي گذشته به مراتب بيشتر است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,550 تومان 15% تخفیف

پروژه نساجی پشم ورنگهاي گياهي

پروژه نساجی پشم ورنگهاي گياهي پشم: بخشي از الياف نساجي از روييش مديين حيوانات تأمين مي شود كه در ميان آنها پشم گوسفند مهم ترين الياف حيواني است و بقيه الياف حيواني به طور عموم از انواع بز، شتر و لاما تأمين مي شود. در اين اواخر چهار نوع عمده پشم از بين انواع بيشمار آن مشخص شده است: 1- پشم ظريف مرينوس اسپانيا 2- پشم متوسط از نژادهاي انگليسي 3- پشم بلند از نژادهاي كاتسولد و شيواتز 4- پشم بلند قالي كه از بين اين نژاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,550 تومان 15% تخفیف

پروژه اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای

پروژه اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای پنبه اگرچه الیاف ساقه ای در نوع خود دارای ارزشی در صنعت نساجی است ولی اهمیت آنها هرگز به پنبه نمی رسد. از خصوصیات مهم این الیاف، استحکام زیاد در پارچه، داشتن قدرت و قابلیت انعطاف درمقابل هرگونه عملیات ریسندگی و بافندگی و تمایل به جذب رنگهای متفاوت است. همین خصوصیات باعث شده است که با وجود افزایش الیاف مصنوعی، پنبه اهمیت خودش را حفظ کند و مقدار محصول و مصرف آن همواره افزایش یابد. تاریخ تولید پارچ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,550 تومان 15% تخفیف

پروژه بررسي چسبندگي پوشش الكترولس به زير لايه پلاستيكي در فرايند آبكاري پلاستيكها

پروژه بررسي چسبندگي پوشش الكترولس به زير لايه پلاستيكي در فرايند آبكاري پلاستيكها چكيده : در اواخر دهه 1970 استفاده از پلاستيكهاي آبكاري شده به منظور كاهش وزن و ايجاد پوششهاي تزئيني بر روي برخي از قطعات خودرو اهميت يافتند. هم زمان با آن توسعه صنعت الكترونيك استفاده از پلاستيكهاي آبكاري شده در ساخت صفحات مدارهاي چاپي به منظور ايجاد خاصيت هدايت الكتريكي اهميت يبشتري يافت، به طوري كه با پيشرفت روز افزون اين صنعت، بررسي خواص چسبندگي پوششهاي فلزي به زير لايه پلاستيكي مهم به نظر مي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,550 تومان 15% تخفیف