مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
Hoopad Rayaneh پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تساهل و تسامح درعرفان ابن عربي وانديشه خواجه نصيرالدين طوسي

تساهل و تسامح درعرفان ابن عربي وانديشه خواجه نصيرالدين طوسي

چكيده

در اين رساله موضوع تساهل و تسامح در عرفان و كلام اسلامي را با روش كتابخانه اي مورد پژوهش قرار دادم.

با توجه به اينكه تساهل و تسامح، كلام و عرفان نزد مكاتب و در دوره هاي مختلف داراي معاني متفاوتي است

قبل از هرچيز و در فصل اول اين واژه ها را به طور مختصر و كلي بررسي نموديم تا مقصود اين پژوهش از ميان مفاهيم و برداشت هاي مختلف روشن تر بيان گردد. از ميان متكلمان مسلمان خواجه نصيرالدين طوسي به عنوان نماينده و برجسته ترين متكلم اسلامي و در عرفان، محي الدين ابن العربي به عنوان مؤسس عرفان نظري را انتخاب نمودم.

در فصل دوم، تساهل و تسامح را در كلام خواجه از دو بعد (منش و بينش) مورد پژوهش قرار داديم و با استناد به آثار خواجه و بررسي منابع موجود، اين نتيجه بدست آمد كه متكلم به التزام ماهيت علم كلام ، بينشي تساهلمندانه خواهد داشت و به سبب پايبندي به آموزه هاي ديني، توحيدي و اسلامي تساهلمندانه عمل خواهد كرد. كه با كاوش در زندگي در زندگي و منش خواجه ما تأييد گرديد و همين امر يعني رابطه ي ميان علم و عمل، بينش و منش سبب ماندگاري شخصيت و انديشه ي ايشان گرديده است.

در فصل سوم، در حوزه ي عرفان، تساهل و تساهل را در بزرگترين نماينده ي عرفان نظري ( محي الدين ابن العربي) تحقيق نمودم. و به استناد اصول فكري و مباني نظري و آثار و نوشته هاي محققين برجسته دريافتم كه عارف بلندمرتبه ابن العربي به سبب وسعت فكر و بلنداي نظر، منشي مداراگرانه دارد و ديگران را به تأسي از روش خويش و مداراي با مخالفين توصيه مي نمايند.

در پايان با مقايسه تساهل و تسامح كلامي و عرفاني، اين نتيجه بدست آمد كه منش تساهلمندانه با بينش تساهل گرايانه سنخيت دارد. هدف ما از اين پژوهش، بررسي موضوع نسبتاً جديد تساهل و تسامح در تاريخ انديشه ي اسلامي بود و اين كه دريابيم كه:

- 1 نسبت و نگاه علماي اسلامي در حوزه هاي كلامي و عرفاني چگونه است؟

- 2 آيا ديدگاه و باورهاي نظري التزام عملي را به دنبال خواهد داشت؟

مقدمه

انديشه ي تساهل و تسامح موضوعي است كه در عصر كنوني مورد توجه بسياري از انديشمندان سياسي، اجتماعي و.... قرار گرفته است و آثار مثبت و منفي را در برداشته است . در اين رساله با توجه به نياز كنوني عصر مان در صدد برآمديم تا اولا ضمن معناي درست و دقيق تر از اين دو واژه و طرح مسايل كلي آن البته بطور مختصر ، كاربرد آن رادر دو حوزه ي كلام و عرفان مورد بررسي قرار دهيم و به اين تتيجه دست يابيم كه مي توان با شناخت دقيق تر اصطلاحات بار معنايي صحيح تري به آنان دادو در حوزه ي معرفت شناسي با كاربرد درست اين واژگان و احترام به قابليت هاي انسان بناي تمدني عظيم را بر پانمود و جوامع انساني را در جهت كمال و تعالي سوق داد.

طرح سوال

حال صرف نظر از اين كه به اين اصل گرايش داريم يا آن را رد ونقض مي كنيم مي خواهيم به اين مسايل بپردازيم ؛

- 1 آيا تساهل و تسامح موضوع جديدي است يا از ادوار گذشته نيز مطرح بوده است منتهي بار معنايي كنوني را نداشته است اما امروزه مورد توجه بيشتري قرار گرفته است ؟

- 2 آيا انديشه ي تساهل و تسامح صرفا يك ايده و نظر آرماني و خوب است يا قابل بكاربستن مي باشد ؟

- 3 آيا در حوزه كلام وعرفان تساهل و تسامح مورد توجه قرار گرفته است ؟

- 4 و اينكه بزرگاني چون خواجه و ابن عربي به اين اصل توجه نموداه اند و اگر پاسخ مثبت است از چه اصول و مباني تبعيت مي كرده اند ؟

- 5 آيا اعتقاد آنان به اين اصل بنا بر مصلحت و يا منفعتي بوده است يا با تاسي از اصول و مباني مستحكم بدان معتقد بوده اند و بدان عمل مي كرده اند؟

هدف :

هدف ما از اين تحقيق اين است كه در صورت داشتن آثار مثبت انديشه ي تساهل و كاربست آن در اجتماع به تاسي از عارفان و متكلمان و تساهلي كه آنان تجربه نموده اند مي تواند روابط اجتماعي را تسهيل بخشد و ميان آحاد مردم تعاملي سازنده بر قراركند ،ذكر و يادآوري اين مطلب ارزشمند و مفيد خواهد بود . 2- مي توان انتظار داشت كه همه ي مردم از وارستگي عارفان تاسي جويند و در صورت جهت گيري هاي مثبت مي توان انتظار داشت تا همگان تلاش نمايند و از آنان تبعيت كنندهمانگونه كه از روش فلاسفه بهره جستند و سعي نمودند تا حدامكان از حدود منطقي پيروي كنند . 3- اميد است با پذيرش اين اصل در برخورد با ديگران خود را به تمامه حق ندانيم ودر تربيت آدميان ،افراد انساني را صرفا سمعي و بصري بار نياوريم به طوري كه هرچيز را كه مي شنوند و مي بيند باور نكنند . 4- به تاسي از عارفان و منكلمان در برخورد با ديگران سهل تر و راحتر عمل كنيم و علي رغم اختلافات در تعاملي صازنده در جهت غايت زندگي انساني حركت كنيم .

 

تعداد صفحات 147 PDF

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه فصل اول

پيرامون تساهل و تسامح، علم كلام و عرفان

-1-1 پيرامون تساهل و تسامح 2

-1-1-1 ماهيت تساهل و تسامح  2

-1-1-1-1 معناي لغوي2

-2-1-1-1 اصطلاح تساهل وتسامح 3

-3-1-1-1 عناصر مهم و سازنده 3

-2-1-1 پيشينه ي تاريخي 4

-1-2-1-1 پيشينه ي تاريخي تساهل وتسامح در غرب. 4

2-2-1-1 اصل تساهل و تسامح و تاثير آن در شكل گيري تمدن ها اسلام 6

-3-1-1 معيارهاي تساهل وتسامح  9

-4-1-1 جدال بين موافقان ومخالفان تساهل وتسامح  12

-5-1-1 مباني تساهل وتسامح در غرب. 14

-6-1-1 انواع تساهل وتسامح. 18

-7-1-1 پيامد هاي مثبت ومنفي تساهل وتسامح  23

-8-1-1 نتيجه گيري كلي از مبحث تساهل و تسامح26

-2-1 پيرامون علم كلام  26

-1-2-1 مقدمه  26

-2-2-1 ماهيت علم كلام. 27

-3-2-1 تعريف لغوي. 27

5- روش -2-1 -4-2-1 ضرورت طرح مسايل كلامي  28

6- هدف و رسالت علم -2-1 علم كلام  28

7- پيشينه ي تاريخي كلام اسلامي -2-1 كلام . 27

-8-2-1 مراحل تطور كلام شيعه 29.

-9-2-1 گرايش هاي مخ ل تف 30..

10 - ويژگي هاي كلام -2-1 كلامي32

11 - منابع كلام -2-1 شيعه 33

12 - تساهل و تسامح -2-1 شيعه. 35

كلامي-3-1 پيرامون عرفان39

-1-3-1 مقدمه  39

-3-3-1 -2-3-1 ماهيت عرفان 39

تعريف لغوي و اصطلاحي 39

-4-3-1 موضوع، هدف و رسالت عرفان40

-5-3-1 انواع عرفان. 41

-6-3-1 مراحل تكامل عرفان  43

-7-3-1 ويژگي هاي عرفان اسلامي ... 45

-8-3-1 منابع عرفان اسلامي  47

-9-3-1 تساهل و تسامح عرفاني  48

فصل دوم خواجه نصيرالدين طوسي

-1-2 زندگينامه 51

1-1-2 معرفي شخصيت 51

2-1-2 شرايط اجتماعي و سياسي عصرخواجه 51

3-1-2 اخلاق 52

4-1-2 آثار و تاليفات خواجه 52

5-1-2 شهرت و كارهاي بزرگ 54

6-1-2 مسلك عرفاني. 54

7-1-2 خواجه موسس كلام شيعه

-2-2 تساهل وتسامح ن بيشي خواجه نصير الدين طوسي  56

1-2-2 مقدمه 56

-2-2-2 اصول فكري و نظري خواجه  60

-3-2-2 دلايل تساهل بينشي خواجه بر اساس اصول فكري و مباني نظري64

-4-2-2 نتيجه گيري كلي، از تساهل و تسامح بينشي خواجه  69

-3-2 تساهل و تسامح منشي خواجه 69

-1-3-2 مقدمه. 69

-2-3-2 دلايل تساهل منشي خواجه . 71

-3-3-2 نتيجه كلي از تساهل و تسامح منشي خواجه 83

فصل سوم- محي الدين ابن العربي

-1-3 زندگي نامه. 85

-1-1-3 شرايط اجتماعي و سياسي عصر محي الدين 86

-2-1-3 سبك نگارش  88

-3-1-3 معرفي كتب و آثار. 91

-2-3 تساهل و تسامح بينشي محي الدين ابن العربي. 92

-1-2-3 مقدمه92

-2-2-3 اصول فكري و نظري محي الدين العربي  94

-3-2-3 خداشناسي  94

-4-2-3 جهان شناسي  96

-5-2-3 معرفت شناسي و چگونگي درك تجليات 105

-3-3 دلايل تساهل و تسامح بينشي ابن العربي براساس اصول فكري و نظري 106

-1-3-3 نتيجه گيري از تساهل و تسامح بينشي ابن العربي138

-4-3 تساهل و تسامح منشي ابن عربي  138

-1-4-3 مقدمه138

-2-4-3 دلايلي بر تساهل منشي ا نب عربي  141

-4-4-3 نتيجه گيري كلي153

راهكارها و پيشنهادات159

منابع و ماخذ161

واژگان كليدي164

چكيده انگليس 

 

 

این پایان نامه به فرمت Pdf می باشد

برای دریافت فرمت ورد

 به hoopadrayaneh@gmail.com  ایمیل بزنید

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
pdf147_362251_4465.zip700.9k

پرفروش ترین محصولات

فروشگاه اینترنتی هوپاد رایانه