مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
Hoopad Rayaneh پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تساهل و تسامح درعرفان ابن عربي وانديشه خواجه نصيرالدين طوسي

تساهل و تسامح درعرفان ابن عربي وانديشه خواجه نصيرالدين طوسي

چكيده

در اين رساله موضوع تساهل و تسامح در عرفان و كلام اسلامي را با روش كتابخانه اي مورد پژوهش قرار دادم.

با توجه به اينكه تساهل و تسامح، كلام و عرفان نزد مكاتب و در دوره هاي مختلف داراي معاني متفاوتي است

قبل از هرچيز و در فصل اول اين واژه ها را به طور مختصر و كلي بررسي نموديم تا مقصود اين پژوهش از ميان مفاهيم و برداشت هاي مختلف روشن تر بيان گردد. از ميان متكلمان مسلمان خواجه نصيرالدين طوسي به عنوان نماينده و برجسته ترين متكلم اسلامي و در عرفان، محي الدين ابن العربي به عنوان مؤسس عرفان نظري را انتخاب نمودم.

در فصل دوم، تساهل و تسامح را در كلام خواجه از دو بعد (منش و بينش) مورد پژوهش قرار داديم و با استناد به آثار خواجه و بررسي منابع موجود، اين نتيجه بدست آمد كه متكلم به التزام ماهيت علم كلام ، بينشي تساهلمندانه خواهد داشت و به سبب پايبندي به آموزه هاي ديني، توحيدي و اسلامي تساهلمندانه عمل خواهد كرد. كه با كاوش در زندگي در زندگي و منش خواجه ما تأييد گرديد و همين امر يعني رابطه ي ميان علم و عمل، بينش و منش سبب ماندگاري شخصيت و انديشه ي ايشان گرديده است.

در فصل سوم، در حوزه ي عرفان، تساهل و تساهل را در بزرگترين نماينده ي عرفان نظري ( محي الدين ابن العربي) تحقيق نمودم. و به استناد اصول فكري و مباني نظري و آثار و نوشته هاي محققين برجسته دريافتم كه عارف بلندمرتبه ابن العربي به سبب وسعت فكر و بلنداي نظر، منشي مداراگرانه دارد و ديگران را به تأسي از روش خويش و مداراي با مخالفين توصيه مي نمايند.

در پايان با مقايسه تساهل و تسامح كلامي و عرفاني، اين نتيجه بدست آمد كه منش تساهلمندانه با بينش تساهل گرايانه سنخيت دارد. هدف ما از اين پژوهش، بررسي موضوع نسبتاً جديد تساهل و تسامح در تاريخ انديشه ي اسلامي بود و اين كه دريابيم كه:

- 1 نسبت و نگاه علماي اسلامي در حوزه هاي كلامي و عرفاني چگونه است؟

- 2 آيا ديدگاه و باورهاي نظري التزام عملي را به دنبال خواهد داشت؟

مقدمه

انديشه ي تساهل و تسامح موضوعي است كه در عصر كنوني مورد توجه بسياري از انديشمندان سياسي، اجتماعي و.... قرار گرفته است و آثار مثبت و منفي را در برداشته است . در اين رساله با توجه به نياز كنوني عصر مان در صدد برآمديم تا اولا ضمن معناي درست و دقيق تر از اين دو واژه و طرح مسايل كلي آن البته بطور مختصر ، كاربرد آن رادر دو حوزه ي كلام و عرفان مورد بررسي قرار دهيم و به اين تتيجه دست يابيم كه مي توان با شناخت دقيق تر اصطلاحات بار معنايي صحيح تري به آنان دادو در حوزه ي معرفت شناسي با كاربرد درست اين واژگان و احترام به قابليت هاي انسان بناي تمدني عظيم را بر پانمود و جوامع انساني را در جهت كمال و تعالي سوق داد.

طرح سوال

حال صرف نظر از اين كه به اين اصل گرايش داريم يا آن را رد ونقض مي كنيم مي خواهيم به اين مسايل بپردازيم ؛

- 1 آيا تساهل و تسامح موضوع جديدي است يا از ادوار گذشته نيز مطرح بوده است منتهي بار معنايي كنوني را نداشته است اما امروزه مورد توجه بيشتري قرار گرفته است ؟

- 2 آيا انديشه ي تساهل و تسامح صرفا يك ايده و نظر آرماني و خوب است يا قابل بكاربستن مي باشد ؟

- 3 آيا در حوزه كلام وعرفان تساهل و تسامح مورد توجه قرار گرفته است ؟

- 4 و اينكه بزرگاني چون خواجه و ابن عربي به اين اصل توجه نموداه اند و اگر پاسخ مثبت است از چه اصول و مباني تبعيت مي كرده اند ؟

- 5 آيا اعتقاد آنان به اين اصل بنا بر مصلحت و يا منفعتي بوده است يا با تاسي از اصول و مباني مستحكم بدان معتقد بوده اند و بدان عمل مي كرده اند؟

هدف :

هدف ما از اين تحقيق اين است كه در صورت داشتن آثار مثبت انديشه ي تساهل و كاربست آن در اجتماع به تاسي از عارفان و متكلمان و تساهلي كه آنان تجربه نموده اند مي تواند روابط اجتماعي را تسهيل بخشد و ميان آحاد مردم تعاملي سازنده بر قراركند ،ذكر و يادآوري اين مطلب ارزشمند و مفيد خواهد بود . 2- مي توان انتظار داشت كه همه ي مردم از وارستگي عارفان تاسي جويند و در صورت جهت گيري هاي مثبت مي توان انتظار داشت تا همگان تلاش نمايند و از آنان تبعيت كنندهمانگونه كه از روش فلاسفه بهره جستند و سعي نمودند تا حدامكان از حدود منطقي پيروي كنند . 3- اميد است با پذيرش اين اصل در برخورد با ديگران خود را به تمامه حق ندانيم ودر تربيت آدميان ،افراد انساني را صرفا سمعي و بصري بار نياوريم به طوري كه هرچيز را كه مي شنوند و مي بيند باور نكنند . 4- به تاسي از عارفان و منكلمان در برخورد با ديگران سهل تر و راحتر عمل كنيم و علي رغم اختلافات در تعاملي صازنده در جهت غايت زندگي انساني حركت كنيم .

 

تعداد صفحات 147 PDF

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه فصل اول

پيرامون تساهل و تسامح، علم كلام و عرفان

-1-1 پيرامون تساهل و تسامح 2

-1-1-1 ماهيت تساهل و تسامح  2

-1-1-1-1 معناي لغوي2

-2-1-1-1 اصطلاح تساهل وتسامح 3

-3-1-1-1 عناصر مهم و سازنده 3

-2-1-1 پيشينه ي تاريخي 4

-1-2-1-1 پيشينه ي تاريخي تساهل وتسامح در غرب. 4

2-2-1-1 اصل تساهل و تسامح و تاثير آن در شكل گيري تمدن ها اسلام 6

-3-1-1 معيارهاي تساهل وتسامح  9

-4-1-1 جدال بين موافقان ومخالفان تساهل وتسامح  12

-5-1-1 مباني تساهل وتسامح در غرب. 14

-6-1-1 انواع تساهل وتسامح. 18

-7-1-1 پيامد هاي مثبت ومنفي تساهل وتسامح  23

-8-1-1 نتيجه گيري كلي از مبحث تساهل و تسامح26

-2-1 پيرامون علم كلام  26

-1-2-1 مقدمه  26

-2-2-1 ماهيت علم كلام. 27

-3-2-1 تعريف لغوي. 27

5- روش -2-1 -4-2-1 ضرورت طرح مسايل كلامي  28

6- هدف و رسالت علم -2-1 علم كلام  28

7- پيشينه ي تاريخي كلام اسلامي -2-1 كلام . 27

-8-2-1 مراحل تطور كلام شيعه 29.

-9-2-1 گرايش هاي مخ ل تف 30..

10 - ويژگي هاي كلام -2-1 كلامي32

11 - منابع كلام -2-1 شيعه 33

12 - تساهل و تسامح -2-1 شيعه. 35

كلامي-3-1 پيرامون عرفان39

-1-3-1 مقدمه  39

-3-3-1 -2-3-1 ماهيت عرفان 39

تعريف لغوي و اصطلاحي 39

-4-3-1 موضوع، هدف و رسالت عرفان40

-5-3-1 انواع عرفان. 41

-6-3-1 مراحل تكامل عرفان  43

-7-3-1 ويژگي هاي عرفان اسلامي ... 45

-8-3-1 منابع عرفان اسلامي  47

-9-3-1 تساهل و تسامح عرفاني  48

فصل دوم خواجه نصيرالدين طوسي

-1-2 زندگينامه 51

1-1-2 معرفي شخصيت 51

2-1-2 شرايط اجتماعي و سياسي عصرخواجه 51

3-1-2 اخلاق 52

4-1-2 آثار و تاليفات خواجه 52

5-1-2 شهرت و كارهاي بزرگ 54

6-1-2 مسلك عرفاني. 54

7-1-2 خواجه موسس كلام شيعه

-2-2 تساهل وتسامح ن بيشي خواجه نصير الدين طوسي  56

1-2-2 مقدمه 56

-2-2-2 اصول فكري و نظري خواجه  60

-3-2-2 دلايل تساهل بينشي خواجه بر اساس اصول فكري و مباني نظري64

-4-2-2 نتيجه گيري كلي، از تساهل و تسامح بينشي خواجه  69

-3-2 تساهل و تسامح منشي خواجه 69

-1-3-2 مقدمه. 69

-2-3-2 دلايل تساهل منشي خواجه . 71

-3-3-2 نتيجه كلي از تساهل و تسامح منشي خواجه 83

فصل سوم- محي الدين ابن العربي

-1-3 زندگي نامه. 85

-1-1-3 شرايط اجتماعي و سياسي عصر محي الدين 86

-2-1-3 سبك نگارش  88

-3-1-3 معرفي كتب و آثار. 91

-2-3 تساهل و تسامح بينشي محي الدين ابن العربي. 92

-1-2-3 مقدمه92

-2-2-3 اصول فكري و نظري محي الدين العربي  94

-3-2-3 خداشناسي  94

-4-2-3 جهان شناسي  96

-5-2-3 معرفت شناسي و چگونگي درك تجليات 105

-3-3 دلايل تساهل و تسامح بينشي ابن العربي براساس اصول فكري و نظري 106

-1-3-3 نتيجه گيري از تساهل و تسامح بينشي ابن العربي138

-4-3 تساهل و تسامح منشي ابن عربي  138

-1-4-3 مقدمه138

-2-4-3 دلايلي بر تساهل منشي ا نب عربي  141

-4-4-3 نتيجه گيري كلي153

راهكارها و پيشنهادات159

منابع و ماخذ161

واژگان كليدي164

چكيده انگليس 

 

 

این پایان نامه به فرمت Pdf می باشد

برای دریافت فرمت ورد

 به hoopadrayaneh@gmail.com  ایمیل بزنید

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
pdf147_362251_4465.zip700.9k